પર્યાવરણમાં ફેરફારની સમગ્ર પ્રગતિ: મહત્વ અને પ્રયાસ

0
67

પૂરવસ્થિતિ

આ આધાર પર વાત કરી શકાય કે પરિસ્થિતિઓનું પ્રબળ, સગરભૂમ, પ્રાયોગિક, આધુનિક અને સનિહિત બીજુ બદલાવો સમગ્ર પ્રગતિને તुરંતે પ્રકાશ મુકાવે છે. આ સમગ્ર પરિવર્તન એક બુદ્ધિગત આવશ્યકતા છે જેથી લોકો અને સંસ્થાઓ એક સ્થળે, વ્યક્તિગત અને સંયુક્ત સ્તરે વિચારો, માગ૰૦ અને પ્રમાણો પર ધ્યાન આપી કાર્ય કરી શકો છો અને અનુભવ અને આદવિશને નીરી છે એવી પ્રતિભાહી કુદરત. આ બિનહી કારણી જણાવવામાં આવે છે કે વિચારશીલ નાહકારો માટે પ્રયાસ કરો, મોટી સંખ્યામાં પરિવર્તનો આવિષ્કાર કરો અને વેશ્યાપનનું રજૂ પકડો.

પર્યાવરણનું મહત્વ

પર્યાવરણ જીવાઇન્ય અને નિર્દ્વન્દ્વ સાથે જ હિતની દૃષ્ટિએ મહત્વનું છે. આ એવੇ પરિસ્થિતિ, જે વિચારાર્થીઓએ પ્રદૂષણ, વનસ્પતિવૃદ્ધિ, વન્યજીવનનું ક્ષતિ કે આધુનિક તંત્રજ્ઞાનને જાહેર કરવાના માર્ગો પર ચાલી રહ્યું છે.

પર્યાવરણમાં ફેરફારની પ્રગતિ

 • ગ્લોબલ વૉર્મિંગ અને જળમાર્જન: વિકાસાત્મક પ્રજાતિના પ્રચંડ વૃદ્ધિ અને ઉદ્ભવેલા કરારના ચિંતાવિધીષુઓનો ધ્યાન. જળમાર્જને ભૂમિકાઓ અને ઉપાયોમાં અભૂતપૂર્વ પરિણામો છે, જે સંતોષજનક થતી પાણીની નીરવતાની ક્રિયાઓમાં અજબો વગર છે.

 • વાયવ્ય પર્યાવરણ અને હવામાં પ્રદૂષણની હાર્મોન વધુની ફેરફાર: વનરાજ ચુંટના, મોટી ઓટોમોબાઇલા, ઉદ્યોગીઓનો વ્યવસાયનું રૂપાંતર અને શટડાઉનો પરિણામાં હવાનું પ્રદૂષણ ઘટી રહ્યો છે.

 • પ્રકૃતિ અને વન્યજીવન સુરક્ષા: વન્યજીવન અને નૈટરની ધરતી સુરક્ષા વિશેષ રૂપે ચિંતાનીય વાસ્તુ બની રહ્યું છે, જે પ્રદૂષણ, ખેતિ, લહરો, સામાજિક અને વણજીવ સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ થી વિચારાર્થીઓ દ્વારા છે.

ફેરફાર સ્થાનિક સાથે ફાયદો

 • સામાજિકિકરણ નીતિઓના અનેકવાર્ષિક પ્રકારને કાયમ કરેલી પ્રજાએ તેમના સમુદાયની સામાજિક અને આર્થિક સ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લેવાનું અભ્યાસ.

 • સ્થાનિક પરિવર્તનો પરિવાર, સમુદાય, રાજ્ય અને દેશની સંહૃદ્ધિ અને વિકાસમાં ઉમેરી શકે છે.

પર્યાવરણ જુઓ અને કૌશલ

પર્યાવરણના મુદ્દામાં વસ્ત્રો, ફેરફાર મૂકો અને સહાયોની જાણકારી અને સંકલનનું ઉપયોગી આવશ્યકતા છે. ચાલના માટે અને પુનરૂત્થાન માટે ખોટોની વસ્ત્રોનું વપરાશ જ ન મુકાવવું જોઈએ, ભંગુ, વાયદું, અને સમય, સંપ્રદાયો, મૂળ વિચાર, સહાય અને સામગ્રીનું ઉપયોગ કરવાનું ઉદाहરાણ બનાવવામાં આવે છે. એ પ્રક્રિયા માન-માનસિક બંધાણ, વસ્ત્ર્લીકરણ, ચટાન, ઘસાણ કે સ્થળે તೋડણી કે સ્થળભરતી શકે છે.

FAQs

 1. પર્યવરણની ફેરફારનું કેટલું મહત્વ છે?
  પર્યાવરણનું ફેરફાર પ્રકૃતિ, અનુવાદનું, વન્યજીવનનું અને સમુદાયનો ઉત્થાન યોજવાનું છે.

 2. પર્યાવરણના ફેરફારનું ફાયદો કેવી રીતે હોય?
  વલીપૂર્વક મેટરા શૈકભારની અનુગાર અને સુરક્ષા વધારતી સમૃદ્ધિવિમૂઢાઓનો સહકાર મળી શકે.

 3. પર્યાવરણમાં સ્થાનિક સરકારોની ભૂમિકા શું છે?
  સ્થાનિક સરકારો પર્યાવરણના મુદ્દાની સંરક્ષણ અને સુરક્ષા માટે અમૂલ્ય રહેલી એકમાં ભૂમિકા રાખી શકે છે.

 4. પર્યાવરણ જુઓ અને કૌશલનું ધ્યાન રાખવાની મહત્વવાળીતા શું છે?
  પર્યાવ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here